Poczuj wilczy zew!
Obrazek w tle
 1. Użyte w regulaminie terminy

1.1 Serwis – prowadzony przez Użytkownika serwis internetowy dostępny pod adresem: Wilczastrona.com, który umożliwia publikowanie i przechowywanie wybranych przez Użytkownika treści, zdjęć lub filmów – z takich źródeł jak dysk twardy lub inne nośniki danych użytkownika, serwisy społecznościowe oraz inne serwisy internetowe, a także komentowanie oraz śledzenie przez Użytkownika aktywności innych Użytkowników.

1.2 Usługodawca – właściciel i administrator serwisu – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem wilczastrona.com/, to jest FAM – M. Gabryołek Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021141, posiadający adres e-mail: twoja@wilczastrona.com

1.3 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna albo inna jednostka organizacyjna, która korzysta z Serwisu.

1.4 Treść serwisu – dane, w tym teksty, pliki graficzne, zdjęcia, filmy – publikowane w serwisie przez Użytkownika.

1.5 Za Usługę świadczoną usługobiorcy przez usługodawcę rozumie się hosting (przechowywanie) plików celem przechowywania przez użytkownika Treści.

 

 1. Założenia ogólne

2.1 Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.wilczastrona.com/regulamin

2.2 Użytkownik wraz z rejestracją lub skorzystaniem z usług (w przypadkach nie wymagających rejestracji) serwisu wilczastrona.com, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, zawiera z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz potwierdza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego postanowienia,
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie.

2.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o tym fakcie usługobiorców wraz z podaniem czasu wejścia zmian w życie.

2.4 Warunkiem korzystania z Usług w Serwisie jest rejestracja użytkownika na stronie Serwisu. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Za alternatywną formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook, która to oznaczona jest prostokątem na stronie logowania z napisem „Zaloguj się przez facebooka”.

2.5 Serwis umożliwia nieodpłatne korzystanie z Usług przy czym istnieje możliwość korzystania z usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

2.6 Oferta zawarcia umowy, o której mowa wyżej w pkt 2.2, ma charakter wiążący przez czas nieograniczony i może zostać przez Usługodawcę zmieniona lub odwołana w każdym czasie przed zawarciem z danym Użytkownikiem umowy w trybie określonym wyżej w pkt 2.2.

 

 1. Warunki korzystania z serwisu

3.1 Usługodawca zobowiązuje się oferować Usługę na warunkach określonych w Regulaminie.

3.2 Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.

3.3 Usługa polegać ma na przechowywaniu przez usługodawcę treści zamieszczonych przez Użytkowników.

3.4 Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do:

 • korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,
 • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
 • korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.3.5 Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie może:
 • zamieszczać Treści bezprawnych, w szczególności takich, które, które naruszałyby przepisy obowiązującego prawa, dobra osobiste osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste i prawa własności,
 • zamieszczać Treści, które mogłyby być uznane za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę,
 • zamieszczać treści, do dysponowania i posługiwania się którymi nie jest uprawniony,
 • podawać się za osobę, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,
 • zamieszczać Treści, które stanowią reklamę, materiały promocyjne, wiadomości – śmieci, e-maili, smsów, listów łańcuszków oraz innych Treści, które stoją w opozycji do celu w jakim serwis powstał,
 • gromadzić, zapisywać, dystrybuować dane osobowe o innych użytkownikach, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania zgodę,
 • zamieszczać Treści, które stanowią produkt lub usługę np. porady prawne, e-booki, zeskanowane części książek, materiały szkoleniowe itp.
 • nagabywać, oczerniać, wpędzać w tarapaty lub zakłopotanie, sprawiać przykrość Użytkownikowi serwisu tj. osobie fizycznej, prawnej czy przedsiębiorstwu,
 • rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, prawnej lub przedsiębiorstwie,

3.6 W razie gdy Usługodawca (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zobowiązany zostanie do zaspokojenia jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, w tym do zapłaty jakiegokolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania, grzywny lub spełnienia innego świadczenia, w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie koszty i szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z ujawnieniem, dochodzeniem lub zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

3.7 Użytkownik zwolni Usługodawcę i podmioty z nim powiązane od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Usługodawcy w związku z Treściami zamieszczonymi przez Użytkownika.

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy, w tym odpowiedzialność za zamieszczane Treści

4.1 Odpowiedzialność za zamieszczane dane, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości, komentarze oraz pozostałe Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.

4.2 Publikowane przez użytkownika treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać ich wizerunki, bez uprzedniego uzyskania przez Użytkownika stosownego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

4.3 Poprzez zamieszczenie danej Treści w Serwisie Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych Treści:

 • dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania,
 • korzystając z Serwisu nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz warunków niniejszego Regulaminu,
 • w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych treści, posiada wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne.
 • zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz rekompensuje poniesione przez Usługodawcę straty,
 • posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • dysponuje wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,

4.4 W przypadku występowania roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników serwisu w stosunku do zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, którego dane roszczenie dotyczy.

4.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści oraz Komentarzy. Nie dokonuje ich weryfikacji. Na bieżąco nie bada ich zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

4.6 W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści, Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu może on:

 • usunąć Treści oraz Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu,
 • zablokować Użytkownikowi, którego zgłoszenie dotyczyło możliwość ponownego zamieszczania Treści oraz Komentarzy.

4.7 Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną jest wyłączona także we wszystkich przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030).

 

 1. Upoważnienia i Licencje

5.1 Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

5.2 Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w zakresie obejmującym w szczególności następujące prawa i pola eksploatacji:

 • wprowadzanie do pamięci komputera, zapis trwały lub czasowy oraz tworzenie kopii Treści, udostępnianie Treści w ramach cloud computing;
 • badanie, edytowanie, dekompilacja, dezasemblacja, tłumaczenie, przystosowywanie, poprawki, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany treści i formy, opracowanie, tłumaczenie, przerabianie Treści;
 • utrwalanie i zwielokrotnianie Treści – trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolnymi technikami egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, komputerową, światłoczułą, optyczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – niezależnie od formatu bądź nośnika;
 • dokonywanie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści utrwalono, w tym wprowadzanie użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy Treści, niezależnie od użytego nośnika, a także przy braku fizycznego nośnika;
 • nadawanie za pomocą wizji, fonii lub wizji oraz fonii, w tym w radiu i telewizji, przewodowo, bezprzewodowo i za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), jak też równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) Treści, w szczególności w ramach platform cyfrowych, w sieciach kablowych lub przez sieć internetową;
 • publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie Treści w dowolnej formie, w tym w kinach i podczas wszelkiego rodzaju pokazów w dowolnych miejscach i niezależnie od użytego nośnika (jak również jego braku) jak też każde inne publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do danej Treści dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej, poprzez nadawanie strumieniowe (streaming), video on demand (VOD), udostępnianie do pobrania (downloading) i wszelkie techniki pokrewne; w tym także za opłatą (w tym poprzez wyświetlanie reklam) lub nieodpłatnie;
 • merchandising, w tym komercyjne wykorzystywanie Treści, w tym dowolnych elementów lub motywów, w szczególności do celów promocji dowolnych towarów, usług lub przedsięwzięć, w dowolny sposób, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu przedmiotów nawiązujących do Treści;
 • rejestracja i używanie Treści jako dowolnego znaku towarowego lub innego elementu odróżniającego, dla dowolnych towarów lub usług, jak też korzystanie z Treści na potrzeby reklamy;
 • korzystanie z Treści jako bazy danych, pobierania i wtórnego wykorzystania całości lub części Treści jako bazy danych, włączania Treści lub jego części do dowolnych baz danych i dowolnych innych form korzystania lub rozpowszechniania Treści w związku z bazami danych;
 • dowolne oznaczanie i nazywanie Treści i wykonywanie wszystkich innych praw pod takimi nazwami i oznaczeniami;
 • udzielanie dalszych licencji na korzystanie z Treści, wykonywanie praw zależnych do Treści, a także wyrażanie zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Treści.

5.3 Użytkownik nieodpłatnie upoważnia Usługodawcę (i zapewni udzielenie mu takiego upoważnienia przez wszelkie inne osoby, których może to dotyczyć) do nieograniczonego, w szczególności co do przedmiotu, formy i celu, przejawiania zachowań wkraczających w sferę osobistych praw własności intelektualnej Użytkownika, autora danej Treści albo osoby, której wizerunek zawarto w Treści, w szczególności zaś do takich zachowań, które opisano wyżej w pkt 5.2, w tym obejmujących naruszanie integralności formy lub treści Treści oraz decydowania o publikowaniu. Użytkownik zobowiązuje zapewnić, że ani on ani żadna osoba trzecia nie będą zgłaszać i nie będą dochodzić żadnych roszczeń związanych z takim naruszeniem praw osobistych.

5.4 Wszystkie prawa Usługodawcy, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dotyczą nie tylko Treści (włączając jej części składowe oraz przynależności), ale też wszelkich wytworów, efektów i innych przedmiotów praw, które powstały w związku z wykonywaniem Licencji przez Usługodawcę – przy czym w odniesieniu do jakichkolwiek takich wytworów, efektów i innych przedmiotów praw – wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, będą przysługiwać wyłącznie Usługodawcy.

5.5 Wszystkie zachowania, na których podejmowanie Usługodawca uzyskał Licencję, mogą być przez niego podejmowane zarówno osobiście jak i za pośrednictwem osób trzecich, w tym pracowników, współpracowników lub kontrahentów, których do tego upoważni.

5.6 Użytkownik zrzeka się niniejszym pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w odniesieniu do nadawania oraz innego wykorzystywania Treści, dokonywanego w oparciu o Licencję.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i do korzystania z Serwisu, przetwarzanie danych, reklamacje, dane osobowe.

6.1 Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 • posiadanie przez Użytkownika urządzenia i oprogramowania obsługującego witryny internetowe w formatach hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies
 • korzystanie przez Użytkownika z połączenia internetowego, przy czym koszty połączenia z Serwisem NIE są skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy (brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za połączenie z Serwisem);
 • posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej;

6.2 Administratorem danych osobowych jest Usługodawca wskazany wyżej w pkt 1.2.

6.3 Podanie przez Użytkownika danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub z Usługi jest dobrowolne, jednak bez ich podania korzystanie z Serwisu albo realizacja danej Usługi mogą być niemożliwe albo Usługodawca może ich odmówić.

6.4 Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznacza złożenie przez niego zapewnienia, iż dane te dotyczą osoby tego Użytkownika, oraz udzielenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, a także w celach marketingowych, reklamowych i handlowych.

6.5 Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo wglądu w jego dane osobowe przetwarzane przez Użytkownika oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z prowadzonego przez Usługodawcę zbioru danych osobowych.

6.6 Udostępniane przez Usługodawcę środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, obejmują weryfikację dostępu za pomocą loginu i hasła.

6.7 Usługodawca nie powierza przetwarzania danych żadnej osobie trzeciej.

6.8 Reklamacje mogą być skadane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: reklamacja@wilczastrona.com

 

 1. Postanowienia końcowe

7.1 Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana na czas nieoznaczony, nie krótszy jednak niż 1 godzina od chwili jej zawarcia, i z zastrzeżeniem postanowień następnych.

7.2 Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w stosunku do dowolnej liczby użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.

7.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny informując o tym fakcie Użytkownika z co najmniej 14-dniowym wcześniej wyprzedzeniem, przy czym takie oświadczenie może zostać zamieszczone w szczególności na stronie internetowej Serwisu. Takie oświadczenie będzie interpretowane jako wypowiedzenie przez Usługodawcę zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu.

7.4 Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika, a także wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zamieszczania przez Użytkownika Treści o charakterze niedozwolonym, sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu albo w razie innego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

7.5 Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie albo który zamieścił w Serwisie jakiekolwiek Treści, wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem (i z chwilą) usunięcia przez Użytkownika wszystkich Treści zamieszczonych przez niego w Serwisie oraz usunięcia przez niego z Serwisu rejestracji (konta) tego Użytkownika.

7.6 Wypowiedzenie przez Strone umowy o korzystanie z Serwisu pozostaje bez wpływu na zobowiązania i odpowiedzialność związaną z wcześniejszym korzystaniem z Serwisu, w tym z udzieloną Usługodawcy Licencją.

7.7 Niezależnie od prawa wypowiedzenia, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu Użytkownik może także odstąpić od umowy, bez podania przyczyny.

7.8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2016r. poz. 666 z późn.zm.).

7.9 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2017 r.

0

Twój Koszyk

Link do zmiany hasła został wysłany na Twój adres e-mail